Szavatosság

1. A Linde szavatolja, hogy a szállítás időpontjában a termék tisztasága megfelel az adott gázra vonatkozó előírásnak.

2. Linde továbbá szavatolja, hogy az általa rendelkezésre bocsátott palack, tartály, megfelel a műszaki előírásoknak és a vonatkozó jogszabályoknak.

3. A Linde által gyártott és értékesített termék vagy valamely alkatrészének anyagbeli vagy gyártási hibája vagy a Linde által elvégzett munka hibája esetén a Linde– a Linde választása szerint - vállalja a hiba kijavítását vagy a hibás eszköz vagy alkatrészének cseréjét, amennyiben a hiba az értékesítés napjától vagy a munka elvégzésétől (Linde általi üzembe helyezés esetén az üzembe helyezésről felvett jegyzőkönyv napjától) számított tizenkét (12) hónapon belül jelentkezik, feltéve, ha:
a. a Vevő a Lindét a hibáról azonnal írásban értesítette részletezve a feltételezett hibát;
b. a Vevő lehetőséget biztosít a Linde vagy képviselője számára, hogy az eszközt megvizsgálja, és Linde kérésére a terméket azonnal visszajuttatja a Linde részére (alapos vevői panasz esetén a fuvarozás díját ésszerű mértékben a Linde vállalja, a fuvarozás részleteiről Lindét előzetesen írásban értesíteni kell); és
c. a terméket a Lindén vagy képviselőjén kívül egyéb személy nem javította, módosította vagy egyéb módon nem változtatta meg.

4. A nem Linde által gyártott, de Linde által értékesített termékek esetében a Vevőt kizárólag a gyártó által a Linde részére nyújtott szavatossági vagy jótállási jogok illetik meg, feltéve (i) ha ezen jogok a termék tulajdonjogának átruházását követően is érvényesíthetőek és (ii) a fenti 10.3 pontban meghatározott feltételek (a-c alpont) teljesülnek.

5. Nem tartozik a szavatossági jogok körébe különösen:
a. a karbantartás;
b. kellékek és kopó alkatrészek csatlakozása, cseréje;
c. adatmentés;
d. programok és frissítések telepítése, szolgáltatása;
e. akkumulátor csere;
f. lefejtett vagy lefújt gáz pótlása.

7. Cseppfolyós gázok szerződésben foglalt minőségi követelményeknek való megfelelését a Vevői tartály kimenőcsonkján szavatolja, kivéve, amennyiben a tartályba nem Linde által szállított gáz került, vagy a tartályt nem üzemszerűen használták, vagy működésébe egyéb módon szakszerűtlenül beavatkoztak.

8. A TERMÉK HIÁNYOSSÁGÁÉRT VAGY ABBAN BEKÖVETKEZETT KÁRÉRT LINDE CSAK ABBAN AZ ESETBEN VÁLLAL FELELŐSSÉGET, HA A VEVŐ A TERMÉK ÁLTALA TÖRTÉNT ÁTVÉTELÉT KÖVETŐ 5 (ÖT) MUNKANAPON BELÜL JELZI A HIÁNYOSSÁGOT VAGY KÁRT A LINDE FELÉ. A FENTI HATÁRIDŐ JOGVESZTŐ. JELEN 10.8 PONT NEM ALKALMAZANDÓ, AMENNYIBEN A MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN A TERMÉK ÁTVÉTELELI TESZT SORÁN KERÜL ÁTADÁSRA; EBBEN AZ ESETBEN A TERMÉK A SIKERES ÁTVÉTELI TESZTTEL ÁTVETTNEK MINŐSÜL.

9. PALACKOK TÖLTÖTTSÉGÉVEL ÉS A SZELEP MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS IGÉNYT A PALACK ÁTVÉTELÉTŐL SZÁMÍTOTT 3 (HÁROM) NAPON BELÜL KELL ÍRÁSBAN BENYÚJTANI. A FENTI HATÁRIDŐ JOGVESZTŐ. A HIBÁS PALACKOT FELTŰNŐ ÉS TARTÓS „MEGVIZSGÁLNI” FELIRATTAL ELLÁTVA AZONNAL A LINDE ÉRTÉKESÍTÉSI HELYÉRE KELL SZÁLLÍTANI. A VEVŐI IGÉNY ELISMERÉSE VAGY ELUTASÍTÁSA TEKINTETÉBEN A LINDE SZAKEMBEREI ÁLTAL VÉGZETT VIZSGÁLAT EREDMÉNYE A MEGHATÁROZÓ. AMENNYIBEN A LINDE A VEVŐI PANASZNAK HELYT AD, A TERMÉK ÁRÁT A VEVŐNEK VISSZAFIZETI. A TERMÉK ÁRÁNAK VISSZAFIZETÉSÉN KÍVÜL A LINDE TOVÁBBI KÖTELEZETTSÉG NEM TERHELI, MINDEN TOVÁBBI FELELŐSSÉGÉT KIZÁRJA. A HIBÁSNAK VÉLT PALACKOT HASZNÁLATBA VENNI TILOS, AZT AZONNAL A LINDE ÉRTÉKESÍTÉSI HELYÉRE KELL SZÁLLÍTANI.

10. Jelen 10. pontban meghatározott jogok Vevőt nem illetik meg, amennyiben a hiba nem normál használati feltételek között jelentkezett, vagy abból ered, hogy az eszközt/terméket nem megfelelően tárolták, használták vagy tartották karban, szakszerűtlenül kezelték, a kezelési útmutatóban meghatározottaktól eltérően használták, nem megfelelően szállították, vagy elemi kár miatt bekövetkező hiba.

11. AMENNYIBEN FELEK NEM ÁLLAPODNAK MEG MÁSKÉNT ÍRÁSBAN, LINDE NEM SZAVATOL AZÉRT, HOGY ADOTT TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS ALKALMAS A VEVŐ ÁLTAL TERVEZETT FELHASZNÁLÁSRA, CÉLRA, FELHASZNÁLÁSI MÓDRA VAGY EREDMÉNY ELÉRÉSÉRE.

12. Jelen pontban meghatározottak nem érintik a Vevő jogszabály kötelezően alkalmazandó rendelkezésén alapuló szavatossági jogait, amennyiben Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján fogyasztónak minősül.

13. Jogszabályban termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szavatossági rendelkezések és egyéb feltételek csak annyiban vonatkoznak, amennyiben a rendelkezés vagy feltétel alkalmazása kötelező érvényű (kógens) előíráson alapul, egyebekben ezen rendelkezések és egyéb feltételek sem jelen ÁSZF sem a felek között létrejött szerződés vonatkozásában nem alkalmazandóak.